UWAGA!!!

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ

 

 

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego u komornika sądowego należy wypełnić wniosek egzekucyjny i złożyć go wraz z tytułem wykonawczym w oryginale w kancelarii komornika, bądź przesłać listem poleconym. We wniosku, oprócz danych podstawowych, które stanowią elementy niezbędne każdego pisma procesowego, należy podać wszelkie inne znane informacje na temat dłużnika oraz jego majątku i źródłach dochodów, które mogą przyczynić się do skutecznej egzekucji wskazanej należności (np. NIP, PESEL, REGON, czy prowadzi działalność gospodarczą i pod jaką nazwą, miejsce pracy, czy pobiera emeryturę lub rentę, rachunki bankowe, czy posiada samochody lub inne wartościowe ruchomości itp).

 

W sytuacji gdy wierzyciel nie posiada żadnych, bądź ograniczone informacje o majątku bądź źródłach utrzymania dłużnika, możliwe jest zlecenie komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.  Wniosek zawierający zlecenie poszukiwania majątku dłużnika wierzyciel może wnieść w wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji bądź odrębnym pismem.

Poniżej zamieszczamy wzory wniosków egzekucyjnych: